Poradnictwo ogólne

Edyta Lewtak – magister pedagogiki, od kilku lat pracuje w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie na stanowisku pedagoga szkolnego. Od 2010 roku jest związana z Poradnią Młodzieżowo – Rodzinną „Alwernia”. Jej hobby to jazda na rowerze
i wycieczki górskie. Lubi prace z młodzieżą.

Do jej głównych zadań należy:

 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, przeprowadzanie mediacji,
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi ze stresem i fobiami szkolnymi,
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami,
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych,
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów,
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci,
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych z skorzystaniem z ich usług,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, ich rodzicami,
 • udzielanie pomocy rodzicom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych,
 • udzielanie porad związanych z wyborem zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia,
 • kieruje na zajęcia terapeutyczne.

Olga Filipiak – absolwentka studiów socjologicznych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskany na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowca akademicki, badacz, autorka prac naukowych, artykułów popularnonaukowych, uczestniczka naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.

Poradnictwo psychologiczne

Justyna Dalentka – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków, Studium Trenerskie oraz szkolenie w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi, które chcą pokonać własne ograniczenia w kontakcie z samym sobą i innymi ludźmi. Prowadzi terapię indywidualną i warsztaty grupowe. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przemocą, współuzależnionymi, zajmuje się terapią psychologiczną nastawioną na pomoc chorym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudności w związku z doświadczeniem choroby nowotworowej. Prywatnie żona i mama dwóch córek.

Anna Suchodolska – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą, zdobyte dzięki pracy psychologa w liceum, gimnazjum, ośrodku kuratorskim oraz Poradni Młodzieżowo-Rodzinnej ALWERNIA, gdzie ma kontakt indywidualny także z osobami dorosłymi. Psychoterapię dla dorosłych prowadzi także w Poradni Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ w Puławach. Od początku istnienia poradni udziela indywidualnej psychologicznej pomocy o charakterze terapeutycznym, poradnictwa psychologicznego i konsultacji osobom zgłaszającym się tu z różnego rodzaju trudnościami natury psychicznej.

Włodzimierz Adamiak – Grupa wsparcia AA

Poradnictwo prawne

Mec. Mateusz Toruń – prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie. Kancelaria świadczy usługi z zakresu stałej obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, udzielania porad prawnych, sporządzania pism procesowych i nieprocesowych, sporządzania umów oraz opinii prawnych, występowania przed sądami i urzędami oraz reprezentowania Klientów Kancelarii w kontaktach z kontrahentami. Mec. Mateusz Toruń ukończył prawo oraz administrację na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych. W latach 2013 – 2015 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2016 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje obszary: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw administracyjnych. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.