Projekty edukacyjno – profilaktyczne realizowane przez Stowarzyszenie

buzkaStowarzyszenie ALWERNIA od lat udziela pomocy osobom (zarówno dzieciom, młodzieży i dorosłym) doświadczającym rozmaitych trudności życiowych.

W minionym roku realizowane były m.in. dwa projekty dotyczące profilaktyki uzależnień, zachowań destrukcyjnych, autodestrukcyjnych i ryzykownych wynikających m.in. z sytuacji kryzysowych w życiu czy z eksperymentowaniem ze szkodliwymi substancjami psychoaktywnymi.

  1. 1. Projekt „DROGI ŻYCIA pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

W ramach projektu prowadzono działania w dziedzinie profilaktyki prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych. Były to spotkania psychoedukacyjne,  poprzez które ukazywano sposoby właściwego reagowania na negatywne skutki życia w dysfunkcjonalnym środowisku, prowadzono naukę radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi (np. trudna sytuacja materialna, konflikty rodzinne, uzależnienie bliskiej osoby, przemoc, śmierć osób bliskich, choroby i zaburzenia psychiczne).

 Uczestnicy projektu (łącznie 42 osoby; w tym 27 osób dorosłych, 9 nastolatków, 6 dzieci) zdobyli podstawową wiedzę na temat sposobu działania oraz szkodliwości używania  środków psychoaktywnych, w tym charakterystycznych objawów zatrucia, nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków.

W ramach projektu „Drogi życia” odbyło się 194 spotkania, w tym 123 o charakterze psychoterapii, 9 spotkań w ramach poradnictwa psychologicznego oraz 62 o charakterze konsultacji psychologicznych.

Przeprowadzono też spotkania poświęcone przeciwdziałaniu innego rodzaju przejawom patologii społecznej, takich jak bezrobocie, przemoc oraz pomocy w radzeniu sobie z sytuacją traumy, śmierci osób bliskich oraz doświadczeniu choroby lub zaburzenia psychicznego itp.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobywali umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, takimi jak lęk, smutek, złość, bezradność, w tym z trudnymi uczuciami wobec osoby uzależnionej oraz lękiem przed konfrontacją z nią. W wyniku uczestnictwa w projekcie powinny ulec też ich zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, a także umiejętności asertywnego reagowania na presję otoczenia.

Projekt prowadziły : Justyna Dalentka (psycholożka) oraz Anna Kowalska (psycholożka)

  1. Program profilaktyczny NIEZBĘDNIK NASTOLATKA , w którym szczególny nacisk położono na wzmacnianie dojrzałości psychospołecznej młodzieży.

Uczestnicy programu brali aktywny udział w doborze tematów – największą popularnością cieszyły się zagadnienia związane z poznaniem siebie – swoich umiejętności i ograniczeń, podkreślaniem własnej indywidualności oraz radzeniem sobie z różnymi stanami emocjonalnymi. Dużą uwagę młodzież przywiązała do wzmocnienia umiejętności interpersonalnych m.in. konstruktywnego komunikowania się z innymi i asertywnego reagowania. Uczestnicy programu mieli okazję zaprezentować swoją postawę i przekonania na temat stosowania szkodliwych substancji psychoaktywnych.

Realizacja programu profilaktycznego „Niezbędnik nastolatka” umożliwiła objęcie pomocą psychologiczną grupy 17 osób. Ze względu na specyfikę zagadnień należy podkreślić, że trwałe efekty programu mogą mieć charakter odroczony. Ważnym rezultatem programu było dla uczestników zajęć doświadczenie wzajemnego wsparcia oraz bliskości i zaufania, co wpłynęło korzystnie na powstanie trwałych więzi między uczestnikami i dobrze rokuje na przyszłe kontakty po zakończeniu projektu.

W programie brało udział 17 osób – byli to uczniowie dwóch lubartowskich liceów.

Zagadnienia w ramach programu profilaktycznego „Niezbędnik nastolatka” realizowane  były w kilku blokach tematycznych – był to m.in. zagadnienie zasad funkcjonowania w grupie, nauka zasad poprawnej komunikacji, omawianie tematów związanych z uczuciami, sposobów wyrażania i radzenia sobie z uczuciami trudnymi, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, omówienie wpływu myślenia o sobie na samopoczucie i działanie, rozpoznawanie powodów uzależnień, mechanizmy ich powstawania i skutki .

Projekt realizowany był przez Panie psycholożki : Annę Kowalską i Justynę Dalentkę.

 Obydwa projekty były współfinansowane z budżetu Miasta Lubartów.