T jak tata

62203865_651715561964817_829032334278787072_nZ okazji Dnia Ojca ruszamy z konkursem plastycznym dla przedszkolaków. Poniżej regulamin który będzie również dostępny w lubartowskich przedszkolach.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny.

Celem Konkursu jest:

1. propagowanie wartości rodzinnych

2. rozwijanie dziecięcej aktywności twórczej,

3. kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, wiek, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

4. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (blok rysunkowy/techniczny) . Technika dowolna.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji

zgłoszonej pracy.

6. Każdy uczestnik dołącza do pracy zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) dzieci czteroletnie,

b) dzieci pięcioletnie,

c) dzieci sześcioletnie.

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 18 VI 2018r. Tego dnia osoba upoważniona przez organizatora obierze prace i zgody na udział w konkursie.

3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 czerwca 2019r o godzinie 14:30 w ogrodzie Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie podczas Festynu Rodzinnego KAPUCYNALIA.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Karta zgłoszeniowa

Konkurs plastyczny „T jak tata”

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Wiek: …………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………., w Konkursie Plastycznym „T jak tata”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem. Wyrażam też zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promujących wydarzenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, facebooku i mediach .

…………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna